July 20 1943 The Relief for Lingdong Famine Calligraphy Exhibition and Sale

Huang Yao participated in an exhibition entitled, ‘Help the East Guangxi Mountainous Area Draught Fundraiser – Calligraphy and Painting Sale’. It was exhibited at the Guomindang Guangxi Provincial Division.

Apart from Huang Yao, the following names participated in the exhibition : Li Jishen, Lian Shuming, He Xiangning, Li Songpu, Liu Yazi, Li Renren, Ma Wanli, Zhou Qianqiu, Shen Yimo, Liang Dingming, Wang Yuyi, Ouyang Yuqian, Ma Heng, Zhang Shaochi, Chen Haiying, Ji Kang, Liang Jiyao.

This exhibition was organized by the Teochew people in Guilin.

Source : Source: Famous People in Arts / Culture in Guilin During the War Years, Wei Hualing, pg. 527 to 532.