August 14 1937: Establishment of Shanghai's Cartoonists National Salvation Society

Back

The establishment of Shanghai’s Cartoonists National Salvation Society on 14 August 1937 a day after the 813 incident, which is the Japanese invasion of Shanghai. Member had Lu Shaofei, Ding Cong, Ye Qianyu, Wang Dunqing, Zhang Leping, Zhang Zhengyu, Zhang Guangyu, Wang Zimei, Hua Junwu, Cai Ruohong, Sheng Tewei, Tao Mouji, Zhang Wenyuan, Gao Longsheng, Zhang Ding, Wan Laiming, Dong Tianye, Huang Jiayin, Jiang Mi, Dou Zongluo, Liao Bingxiong, Lu Zhixiang, Huang Miaozi, Hu Kao, Jiang Dongliang, Zhu Jinlou, Shen Zhenhuang, Tao Jinye, Chen Yanqiao, Shen Yiqian, Zhang Yan, Zhang Yingchao and Huang Yao. 
Ref: Shanghai’s Cartoonists National Salvation Society 

 

Back

Possibly Related Posts